Close

26.03.2019

УздэщымыIэм сыщремыIэ

“УздэщымыIэм сыщремыIэ” – Адыгэбзэмрэ тхыбзэмрэ и махуэм ирихьэлIэу, а махуэр гъатхэпэм и 14 щIытрагъэхуам, ди анэдэлъхубзэр джыным ехьэлIауэ ди щIэныгъэлIхэм зрагъэгъуэта ехъулIэныгъэхэм, яIэ мурадхэм щыгъуазэ зытщIын папщIэ дэ зыхуэдгъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ институтым адыгэбзэ секторым и унафэщI, филологие щIэныгъэхэм я доктор БищIо Борис.